Seguretat i salut

DesCat té adquirit un compromís en la prevenció de riscos laborals, complint amb tota la legislació vigent. Vigilant per la seguretat i la salut del seus treballadors i per la dels treballadors de les empreses que hi col·laboren.

L’organització de l’empresa en el tema de la PRL consta d’un servei de prevenció extern  i un departament intern que es cuida de la seguretat i salut de tot el personal de cada centre de treball.

Com a servei de prevenció, tenim establert un concert amb una empresa externa, pel qual tenim contractades les especialitats de seguretat en el treball, higiene, ergonomia i psicosociologia aplicada.

Així també tenim establert el corresponent acord amb una mútua d’accidents de treball i malalties professionals.