Notícies

Nova plataforma electrònica de gestió dels RAEEs

Plataforma Electronica Gestio RAEEs

Assistim a les jornades divulgatives sobre la nova Plataforma Electrònica de Gestió dels RAEEs al MAPAMA de Madrid, i a la formació per a gestors organitzada pel Gremi de Recuperació de Catalunya, per conèixer el funcionament d’aquesta base de dades única que afavorirà el compliment dels objectius de recollida i valorització de RAEEs.

El Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer sobre Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEEs) marca l’objectiu de recollir selectivament el 85% dels RAEEs generats a partir de 2019 i que se’n valoritzi entre el 70 i el 85% del seu pes.

Per tal que l’administració pública pugui garantir el compliment d’aquests objectius, s’ha creat la Plataforma Electrònica de Gestió de RAEEs, i així disposar d’una base de dades única alimentada per tots els operadors i gestors que hi intervenen a nivell nacional. D’aquesta manera, s’eviten les distorsions generades per la multiplicitat de plataformes amb informació heterogènia, i s’aporta objectivitat, exactitud i traçabilitat a les dades.

Un equip de DesCat ha assistit el 13 de juny a les jornades divulgatives sobre la nova Plataforma Electrònica de Gestió dels RAEEs, al Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient  de Madrid (Actualment Ministeri d’Agricultura, pesca i alimentació i Ministeri per a la transició ecològica) per tal de conèixer de primera mà els canvis i novetats que aportarà aquest nou sistema i aquest 25 de juliol, s’ha assistit a la formació per a gestors de la província de Barcelona organitzada pel Gremi de Recuperació de Catalunya.

La nova Plataforma Electrònica de Gestió dels RAEEs esdevindrà el mitjà de comptabilització de la recollida i tractament dels RAEEs, a través del qual els gestors compliran amb les seves obligacions d’informació, tals com el manteniment de l’arxiu cronològic i la memòria anual. Les autoritats ambientals podran recopilar informació de cada comunitat autònoma i d’àmbit nacional, i en podran extreure resultats concloents per orientar l’estratègia per al compliment dels objectius marcats per a cada exercici.

La Plataforma està actualment en fase de proves i a partir de l’1 d’octubre passarà a estar en fase de producció per a aportar un període d’adaptació al nou sistema. A 1 de gener de 2019 esdevindrà obligatori per a tots els gestors l’enregistrament a la plataforma de tots els moviments realitzats d’aquests residus. Això inclou les plantes de DesCat a Artés, Les Masies de Voltregà i Rubí, on recollim aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3, aparells d’aire condicionat, aparells amb oli en circuits o condensadors, monitors i pantalles amb tub de raigs catòdics –CRT-, monitors i pantalles no CRT, no LED, monitors i pantalles LED, làmpades de descàrrega no LED i fluorescents, làmpades LED, grans aparells amb components perillosos, petits aparells amb components perillosos i panells fotovoltaics. A més, tractem grans aparells, petits aparells i aparells informàtics i de telecomunicacions petits.